KAMMAN BOUWADVIES

Wie zijn wij?

Kamman Bouwadvies is de onderneming van Roel Kamman, zelfstandig adviseur in de (afval)water- en rioleringstechniek.

Kamman Bouwadvies kan U volledig adviseren omtrent en bijstaan bij het opstellen van een dergelijk beheerplan, de uitvoering van inspecties, de interpretatie van de resultaten en de communicatie met het bevoegd gezag. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens NEN3398 (NEN-EN 13508-1).

Het werkterrein omvat alle aspecten van het aanleggen, onderhouden en beheren van waterafvoersystemen in de breedste zin van het woord.


Wat bieden wij zoal?

Dit is slechts een kleine impressie van wat wij u kunnen bieden

 

Projectbegeleiding Rioolinspectie

Het uitvoeren van een rioolinspectie vraagt vaak om specialistische kennis bij de aannemer, maar ook bij de opdrachtgever. Een gedegen voorbereiding kan veel uitvoeringsproblemen en daarmee gepaard gaande kostenoverschrijdingen voorkomen. Ook een intensieve begeleiding tijdens de uitvoering kan voor de contractpartijen een vlotte uitvoering mogelijk maken. Hier profiteren alle betrokkenen van doordat hierdoor kosten laag gehouden worden tijdens de uitvoering. Ook wordt tijdens de uitvoering een intensieve begeleiding aan de inspecteurs gegeven hetgeen de kwaliteit van het geleverde werk en de bruikbaarheid van deze gegevens in het vervolgtraject zeer ten goede komt. Resultaat is maximaal rendement voor zowel aannemer als opdrachtgever.

Kamman Bouwadvies is gespecialiseerd in het verzorgen van de directievoering en projectbegeleiding van rioolinspectie- bestekken die door overheden en bedrijven worden aanbesteed.

 

Projectbegeleiding Rioolreiniging

Het begeleiden van bestekken voor rioolreiniging vraagt om ervaring die bij veel opdrachtgevers vaak niet voldoende voorhanden is, of de tijd om intensief te begeleiden ontbreekt door drukke werkzaamheden van de beheerders. Gevolg is vaak een aannemer die niet voldoende houvast heeft en een project dat gekenmerkt wordt door kostenoverschrijdingen en besteksafwijkingen. Alleen al de discussie die vaak ontstaat over de aangetroffen verontreiniging is dermate complex dat hiervoor de uitgebreide ervaring van gespecialiseerde adviseurs welkom is als aanvulling op de aanwezige kennis van de rioolbeheerder . Kamman Bouwadvies heeft in het verleden bewezen in staat te zijn deze begeleiding op een effectieve manier uit te voeren. De kosten gepaard gaand met de inschakeling van goede advisering blijven meestal ruimschoots binnen de besparingen die een goed begeleidt project oplevert.

 

Projectbegeleiding Rioolreparatie

Herstel van rioleringen neemt een steeds grotere rol in bij het invullen van onderhoudsprogramma's voor rioleringen. Doordat er steeds meer technieken beschikbaar komen waarmee voor de bestaande riolering duidelijk levensduurverlenging kan worden bereikt, zal ook het aantal projecten en de complexiteit van deze projecten toenemen. Specifieke kennis van de technieken en bekendheid met zowel de aannemers als de opdrachtgevers bij Kamman Bouwadvies garanderen een soepele en efficiënte uitvoering waarbij zowel het technische alsook het financiële resultaat voorop staat.


 

Rioolbeoordeling

Het beoordelen van de kwaliteit van bestaand riool aan de hand van visuele inspecties speelt een sleutelrol in de beheercyclus van rioleringen. Het juist en consequent interpreteren van de bij rioolinspecties vergaarde gegevens maakt het mogelijk een gedetailleerd maatregelenprogramma (meerjaren- onderhoudsprogramma) op te stellen. Daarnaast is met op deze wijze ontsloten gegevens mogelijk een goed en gedetailleerd onderbouwde restlevensduurverwachting voor het rioolstelsel te maken. Kamman Bouwadvies is gecertificeerd en beoordeeld uiteraard conform de NEN3398:2004 nl. Wij kunnen op voorhand een gedetailleerde en vaste prijs aanbieden om de beschikbare inspecties te verwerken tot een overzichtelijke en bruikbare beoordeling.

 

Maatregelenprogramma

Aan de hand van een eerder opgestelde beoordeling kan door Kamman Bouwadvies een gedetailleerd maatregelenprogramma worden opgesteld. Daar waar beoordelingen altijd op leidingniveau plaatsvinden, kan naar keuze en in overleg met de opdrachtgever bij het opstellen van maatregelen ook rekening gehouden worden met indirecte faktoren zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de bovenliggende infrastructuur en bewonersbelangen. Door de brede ervaring op dit gebied is Kamman Bouwadvies in staat met al deze parameters in gedachten tot een consistent en uitvoerbaar maatregelenprogramma te komen. De resultaten worden daar waar gewenst "besteksklaar" aangeleverd. Eventuele ondersteuning bij het opstellen van het bestek behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Beheersystemen

Kamman Bouwadvies kan U ondersteunen bij het invoeren of optimaliseren van beheersystemen voor de openbare ruimte. Onafhankelijk van leveranciers wordt gekozen voor het technisch meest optimale systeem en daarbij wordt ook gekeken naar de bestaande organisatie en problematiek. Hoe groot het aantal objecten ook is, er is altijd een goede oplossing voorhanden voor een verrassend laag bedrag. De begeleiding omvat veelal ook de organisatorische structuur om een beheersysteem heen, waardoor het gebruik van het systeem een automatisme wordt en voor werklastverlichting zorgt.

 

Gemaalrenovatie

Ook het begeleiden van gemaalrenovaties is bij ons in goede handen.

Het gehele traject van het opstellen van een Programma van Eisen, het schrijven van een degelijk (RAW) bestek, het begeleiden van de juiste aannemerskeuze en het voeren van Directie of het houden van toezicht  op de uitvoering, al deze taken worden op dezelfde integere manier uitgevoerd als alle andere opdrachten die wij krijgen. Het belang van de opdrachtgever staat hierbij steeds voorop, het meest optimale resultaat is een uitdaging. Steeds zullen wij er op toezien dat de opdracht binnen het budget of de aanneemsom wordt uitgevoerd. Kamman Bouwadvies heeft een degelijk netwerk en ruime ervaring in deze markt om U in alle gevallen te kunnen ondersteunen.

 

Bedrijfsriolering

Bedrijfsrioleringen moeten, net als gemeentelijke rioleringen, ervoor zorgen dat het afvalwater dat wordt ingezameld ook daadwerkelijk bij de waterzuivering terecht komt. Om dit te waarborgen moeten bedrijven voldoen aan eisen en voorwaarden die in vergunningen en in de wet zijn gesteld. Eén van die eisen is dat de bedrijfsriolering aantoonbaar vloeistofdicht is, met andere woorden geen afvalwater naar de omliggende bodem kan lekken waardoor milieuverontreiniging ontstaat. Om aan de wettelijke zorgplicht die bedrijven hebben te voldoen, is het opstellen van een rioolbeheerplan aan te raden. Hierin legt het bedrijf vast hoe omgegaan wordt met de zorg voor het milieu inzake afvalwaterinzameling.

 
 

Oppervlaktewaterbeheer

Oppervlaktewateren hebben een belangrijke functie in het afvoeren van overtollig hemelwater, maar zijn ook in toenemende mate van belang voor klimaatadaptatie en het faciliteren en ondersteunen van voor onze leefomgeving onmisbare ecologische processen. Dit is een onderbelicht aspect in Nederland, waar nog veel makkelijk en goedkoop te ontwikkelen ecologisch potentieel aanwezig is. Met name de manier van beheer is van grote invloed op waterkwaliteit en ecologie, en daar heeft Kamman Bouwadvies een goede methodiek en een goed oog voor ontwikkeld. Kernpunt in deze visie is het laten samensmelten van ecologie, waterberging en -afvoer, inzet van moeilijk te bemiddelen mensen op de arbeidsmarkt, CO2 neutraal maken van de keten en uiteindelijk creëren van een blauwdruk van hoe de maatschappij er in de toekomst uit kan gaan zien. Graag adviseren wij u over de mogelijkheden die voor iedere bestuurder of beheerder verscholen zitten in het aanwezige areaal oppervlaktewater!

 
Project
 
Maak plannen
 
Ideeën
 
Werk hard
 
Zie de resultaten
 
Geniet

 

Kamman Bouwadvies

Neem contact met ons op

Dit kan via de mail of telefonisch

 • Adres
  Noordhoek
  Noord-Brabant
 • Telefoonnummer
  06-24511036
 • E-mail
  info(@)kammanbouwadvies.nl

COM_BLUE_PAGEBUILDER_NAME_MUST_NOT_BE_EMPTY_TEXT

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_EMAIL_TEXT

COM_BLUE_PAGEBUILDER_MESSAGE_SHOULD_NOT_BE_EMPTY_TEXT